Protestantse Gemeente Sloten 

 

 

 

 

 

 

     Welkom bij de Protestantse Gemeente in Sloten

WAT DOEN WIJ IN CORONATIJD en WIE ZIJN WIJ?
 
1. Wat doen wij in Coronatijd.....
 
De bloemengroet wordt in deze periode verzorgd door één van de diakenen. 
 
De collectes gaan gewoon door, want ook als gemeente moeten we onze medemens blijven ondersteunen. Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL42 RBRB 0956 2642 71 van de diaconie. 
 
 
Heeft u hulp nodig voor: een klusje, een boodschap of iets anders, bel dan gerust met Katharina Pander, tel.nr. 06-25258132
Deze hulp is speciaal bedoeld voor degenen die niet meer de deur uit kunnen of willen vanwege het Coronavirus.
Vrijwilligers zijn altijd welkom, want samen staan we sterk tegen Corona. 
 
 
 
Dichter en gemeentelid Folkert Verbeek heeft het volgende gedicht over de Corona geschreven. 
 
 
De tsjerke hol en heech, in romte kâld en leech.
In timpel sûnder God, de tagongsdoar op slot.
In skip sûnder bemanning, op drift slein yn 'e brâning.
 
In lege húl wêryn't, gjin goede frucht mear tynt.
In skulp ta hoedzjen rist, dy't no de pearel mist.
It hûs fan hillich witten, útwenne efterlitten. 
 
No swijt it hege Wurd, de stilte hearsket grut,
ferstomme is it liet, der wurdt gjin nachtmiel fierd,
berôve fan 't mistearje, is 't inkeld noch matearje..
 
Mar as dan aansen dat ferflokte firus
de slach ferlern hat, leau mar dat it wier is.
Dan stiet dit âld gebou net mear te sliepen,
mar smyt de doarren wagenwiid wer iepen.
En meie wy optein en bliid ferromme
opnij ta Wurd en Sakraminten komme
omt dit bewende stee dan  wier en wis
wer Geastryk en besiele Godshûs is.
 
Wy folje graach de stuollen en de banken
en sjonge by heechstimde oargelklanken
as leauwigen befrijd en woltemoede
lofsang en psalmen, priizjend de Algoede.
Hy jout ús as in heit, syn bern genegen,
mei leafde grif syn goddelike segen
omt dit bewende stee dan wier en wis
wer Geastryk en besiele Godshûs is.
 
 
2. Wie zijn wij........
 
De Protestantse gemeente Sloten is een onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De gemeente kan het beste omschreven worden als een Christus belijdende gemeente. In de prediking staat Hij hol en heech
: Zijn volbrachte werk, Zijn liefde en trouw.

Wij geloven dat die trouw aan alles voorafgaat en groter is dan de ontrouw, de onmacht en de schuld van mensen. Wij geloven door Hem in een God, die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Daarom mogen we leven vanuit de vreugde, de kracht en het geloof in Zijn opstanding. Dat maakt ons tot mensen die leven van de hoop. 

Als kerk willen we een herberg zijn, een plaats waar mensen zich geborgen weten. Noem het een uitspanning, vroeger werden de paarden bij een herberg uitgespannen. Een plaats waar we vrij, vrolijk en ontspannen mogen zijn. Vanuit die ontspannenheid willen we Hem en de medemens dienen. Samen gemeente zijn: in erediensten, kringwerk, vrouwenavonden en het jeugdwerk!

De samenstelling van de kerkenraad:

Pastoraat:            dhr. R.Pasterkamp.

voorzitter:            dhr. F.de Boer                                                              

scriba:                 dhr. G.Stegenga                                                        

ouderlingen:         mw. T. van der Sluis en mw. D.Visser. Pastorale ondersteuners zijn: mw. O.Reekers en dhr. H.J.de Jong.

jeugdouderling:     dhr P.Pander

diaconie:              dhr. F.de Boer, mw. A.Müller, dhr. M.van Dijk en mw J.Swart.

coll. van kerkrtm.: mw. J.Zandstra en de heren G.van de Beek en J.op de Hoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail