Protestantse Gemeente Sloten

Historie

De protestantse laatgotische kerk van Sloten werd in 1647 gebouwd op de plaats waar daarvoor de Sint-Janskapel had gestaan. De 1e steen werd gelegd op 14 mei 1647 door Dr. Epeus Oosterzee, burgemeester van de stad en tevens president-kerkvoogd. In het kerkgebouw staat tegenover de preekstoel een bijzondere overhuifde bank. Deze bank is vernoemd naar deze steenlegger.

De kerk bestaat in 2022 375 jaar.

De monumenten beschrijving zegt het volgende:

Eén beukige ruimte onder zadeldak tegen topgevel aan de straat, in 1647 opgetrokken.

* Dakruiter boven de topgevel.

* In de dakruiter een klok van een anonieme gieter, 17e of 18e eeuw, doorsnee 41,5 cm.

* De trekbalken rusten op gesneden muurstijlen.

* Inwendig preekstoel met gesneden kolommen, doophek, banken met spijltjes en bollen, koperen blakers, alles 17e eeuws.

* Drie koperen kronen.

* Orgel met hoofd- en rugwerk van A. van Gruisen uit 1788 in een kas van ca. 1712 van Jan Harmenz.Camps.

Restauratie en begroting

De Grutte Tsjerke maakt onderdeel uit van het totaalbeeld van de cultuurhistorische waardevolle vestingstad Sloten. Vooral het functioneel en traditioneel gebruik van het kerkgebouw neemt een belangrijke plek in binnen zowel de kerkelijke als maatschappelijke activiteiten voor stad en omgeving. Het is een grote wens dat het kerkgebouw in ere wordt hersteld. Op dit moment hebben wij, de kerkrentmeesters, ons zicht gericht op onze Grutte Tsjerke in Sloten.

De kerkenraad heeft een totaal projectplan voor ogen m.b.t. restauratie/groot onderhoud voor een aantal onderdelen namelijk:

* exterieur - buitenwerk

* ringmuur en hekwerk - begraafplaats

* interieur - binnenwerk

* kerkorgel

Beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in de technische omschrijving en in de planbegrotingen.  De deelprojecten zijn uitgevoerd in fasen. Het interieur en het orgel zullen worden opgepakt vanaf januari 2021. I.s.m. de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (SBKG)Noord-Nederland is er in 2018 een meerjaren-instandhoudingplan en begroting opgesteld.

De totale projectkosten zijn geraamd op €  206.500,00.

De planbegroting voor exterieur bedraagt € 43.682,00, inclusief BTW en

voor het interieur € 88.935,00, inclusief BTW.

De planbegroting voor ringmuur en hekwerk zijn geoffreerd voor € 34.528,00, inclusief BTW.

En tot slot het kerkorgel is begroot voor € 29.355,00. SBKG onkosten gehele project € 10.000,00.

De toegekende Brim rijkssubsidie [50%] voor instandhouding kerkgebouw is € 48.580,00 en de eigen middelen uit het onderhoudsfonds zijn € 100.000,00.

Wij hopen door lokale fondsen en giften het resterende gelddeel van €  57.920,00 bij elkaar te brengen.

Verder verwachten wij met de hulp van een groep vrijwilligers d.m.v. zelfwerkzaamheid en daarnaast ook door het nemen van acties/initiatief vanuit de stad een bedrag bij elkaar te verzamelen.

De actie: Kerk sta sterK werd gehouden van 1 september t/m mids oktober 2019. Dit was een huis-aan-huis actie. De Sleattemers-om-utens werden benaderd via het stadsblad De Stadsomroeper. Tevens werd de actie gehouden onder de gemeenteleden van de Vaste Burchtkerk in Wijckel. De aktie heeft ruim 15.000,-- opgebracht.

 

Tip: Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. (zie hoofdpagina van deze site en dan de rubriek ANBI) Onderaan deze pagina vindt u eventueel de bankgegevens.

Onderstaande werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd

* Herstel van gebreken aan metsel- en voegwerk

* Herstel van de deuren in de entree aan de westzijde

* Herstel van verankeringen van balken aan de westzijde

* Herstel van verankeringen van de schouderstukken aan de westzijde

* Voegwerk ter plaatse van de treden bij de entree aan de westzijde

* Herstel van het lood van het timpaan boven de entree aan de westzijde

* Schilderen van de kerkvensters aan de buitenzijde

* Schilderen van de gevelankers

* Schilderen van de goten

* Schilderen van de deuren en kozijnen

* Vervangen van kapotte glaasje.

* Vervangen van de kitvoegen rond de vensters door kalkvoegen.   

* Het orgel is als laatste gerestaureerd en dit is gebeurd in het voorjaar van 2022. 

-----

Mocht u zich betrokken voelen bij dit project, dan staan hieronder de aanvullende gegevens.

Protestantse gemeente Sloten:

1.            RSIN /Fiscaal nr: 824131502

2.            Adres: Grutte Tsjerke – Heerenwal 52 – 8556 XW Sloten

3.            Bankrekening nummer: NL67 RABO 0305 2164 30 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PKN Sloten. Graag  o.v.v. restauratiefonds.